NAKLEJKI SERWISOWE

NAKLEJKI NA POJAZDY

GADŻETY REKLAMOWE

KUBKI Z NADRUKIEM

BANERY REKLAMOWE

REKLAMA WIZUALNA

KSIĄŻECZKI SERWISOWE

POZOSTAŁE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

A. R. Nawigator

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Sklep internetowy A.R. Nawigator, działający pod adresem: www.sklep.netnawigator.pl, prowadzony przez Zbigniew Jędrzejek, z siedzibą przy u. Proszowska 18, 32-700 Bochnia, działający pod numerem NIP: 868 100 48 64, REGON: 850389391.

 

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym A.R. Nawigator, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

 

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

 

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.

 

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

6. Każdy Klient ma możność zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.sklep.netnawigator.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

 

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.sklep.netnawigator.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740. ze zm), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj Dz.U. z 2020 r. poz 1740, ze zm.). Klient wysyłają Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

 

 

2. DEFINICJE

 

 

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

 

Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

 

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kliena Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenie i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

 

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.sklep.netnawigator.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 

Sprzedawca – Zbigniew Jędrzejek z siedzibą przy ul.Proszowska 18, 32-700 Bochnia, NIP: 868 100 48 64, REGON: 850389391, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

 

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, które warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 

 

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: sklep.netnawigator.pl lub e-mailowo na adres sklep@netnawigator.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, klikniecie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

 

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

 

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawce.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym, błyskawicznym, BLIKiem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

 

6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwila jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. e-mail – sklep@netnawigator.pl;


b. telefon – 14 611 50 59

 

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

 

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 

 

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

b. kartami płatniczymi;  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

c. portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay);

d. BLIKiem;

e. Przelewem błyskawicznym;

f. Przelewem tradycyjnym.

 

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności lub zamiany sposobu płatności na płatność za pobraniem, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

 

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

5. DOSTAWA

 

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

 

3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych na Dostawę i realizację zamówienia.

 

4. Termin Dostawy i Realizacji zamówienia wskazany na stronie jest liczony w dniach roboczych.

 

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

6. Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej dostarcza elektroniczny dowód zakupu.
 

6. REKLAMACJA

1. A.R. Nawigator odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.

2. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera

3. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:

a. zabezpieczenie towaru,

b. opis wady bądź niewłaściwości towaru,

c. wykonanie zdjęć towaru,

d. zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: sklep@netnawigator.pl, wraz ze zgłoszeniem żądania,

e. oczekiwanie na odpowiedź Sklepu.

5. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego użytkowania.

6. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.

7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. A.R. Nawigator jest głównie dedykowanym Sklepem produkcji na życzenie. Produkcja realizowana jest więc wg zlecenia Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest miedzy Klientem a Sprzedawcą.

 

3. Regulamin dostępny jest da wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.sklep.netnawigator.pl.

 

4. Aby moc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przestanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

 

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Regulamin nie wytacza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo maja te przepisy.

 

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl